ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 12 : สรุปผลการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 2  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 2 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น าชุมชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริเวณแนวเส้นทางโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการโยกย้ายเวนคืน ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวเส้นทางโครงการ สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 :วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.ณ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อยตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 62 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอนุพันธ์ ยุวนบุณย์ ปลัดอำเภอบางปะอิน เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30–16.30 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพยอม ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 102 คน โดยได้รับเกียรติจากนายจีระวัฒน์ สวนะปรีดี ปลัดอำเภอวังน้อย เป็นประธานในการประชุม

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งสิ้น 164 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 26 มี.ค. 2562  | เข้าชม : 1506  ครั้ง

 ย้อนกลับ