ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 11 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3)  


กรมทางหลวงได้จัดประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 3) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับจังหวัด หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริเวณแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวเส้นทางโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน  สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสัตตษุตย์ ชั้น 6 โรงแรมปทุมธานีเพลส ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 205 คน โดยได้รับเกียรติจากนายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 2 : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 95 คน โดยได้รับเกียรติจากนายโสภณ สังข์แป้น รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 3 : วันพุธที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมอำเภอบางปะอิน (ริมแม่น้ำเจ้าพระยา) อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 118 คน โดยได้รับเกียรติจากนายนิวัฒน์ ภาตะนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในการประชุม

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 3 กลุ่ม ทั้งสิ้น 418 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 25 มี.ค. 2562  | เข้าชม : 372  ครั้ง

 ย้อนกลับ