ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 10 : สรุปผลการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) ส่วนที่ 1  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) ส่วนที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริเวณแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวเส้นทางโครงการ ผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนที่ดิน สถาบันการศึกษา ศาสนสถาน สถานพยาบาล สื่อมวลชนท้องถิ่น หน่วยงานเจ้าของโครงการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มที่ 1 : วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ศาลาประชาคมร่วมใจ หมู่ที่ 2 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 164 คน โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ จันทร์ศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย เป็นประธานในการประชุม

กลุ่มที่ 2 : วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ วัดทองสะอาด หมู่ที่ 2 ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 156 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอุดม อินทร์เลิศ นายกเทศมนตรีตำบลคลองพระอุดม เป็นประธานในการประชุม

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งสิ้น 320 คน ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้อยที่สุด


ไฟล์แนบ
:
ดาวน์โหลดไฟล์ คลิกที่นี่
โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 12 มี.ค. 2562  | เข้าชม : 397  ครั้ง

 ย้อนกลับ