ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 5 : สรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ส่วนที่ 2  


กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาโครงการ เพื่อการพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดจึงกำหนดให้มีการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างทั่วถึง และครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อโครงการ ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนการศึกษา กรมทางหลวงจึงได้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) ส่วนที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่างๆ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการระดับอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการธุรกิจบริเวณแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณแนวเส้นทางโครงการ ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ หน่วยงานเจ้าของโครงการ และบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ได้แบ่งการประชุมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

 

กลุ่มที่ 1 : วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 86 คน โดยได้รับเกียรติจากนายอภิสิทธิ์ อัครวรรธกุล นายกเทศมนตรีตำบลเชียงรากน้อย เป็นประธานในการประชุม

 

กลุ่มที่ 2 : วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 60 คน โดยได้รับเกียรติจากนายลือชัย แสงเงินอ่อน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพยอม เป็นประธานในการประชุม

 

รวมมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 2 กลุ่ม ทั้งสิ้น 146 คน ซึ่งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุม คณะผู้ศึกษาจะนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันนำไปสู่การดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่มากที่สุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมน้อยที่สุด


โพสโดย : ผู้ดูแลระบบ  | 06 ธ.ค. 2561  | เข้าชม : 200  ครั้ง

 ย้อนกลับ