พื้นที่ศึกษาของการดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ภายใต้โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) ประกอบด้วย

 

1) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) ส่วนที่ 1 เริ่มต้นบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 345 ประมาณ กม.50+000 และสิ้นสุดบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ประมาณ กม.73+500 ระยะทางประมาณ 23.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ของอำเภอบางบัวทอง 3 หมู่บ้าน 1 ตำบล ของอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล ของอำเภอเมืองปทุมธานี 11 หมู่บ้าน 2 ตำบล ของอำเภอลาดหลุมแก้ว และ 11 หมู่บ้าน 4 ตำบล ของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

2) โครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) ส่วนที่ 2 เริ่มต้นจากถนนวงแหวนรอบนอก (ด้านตะวันตก) ประมาณ กม. 73+500 และสิ้นสุดบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร รวมงานออกแบบเส้นทางโครงข่ายถนนเชื่อมต่อทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายบางปะอิน-นครสวรรค์ และออกแบบปรับปรุงให้สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายระหว่างทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกและตะวันออก ครอบคลุมพื้นที่ 4 หมู่บ้าน 2 ตำบล ของอำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 6 หมู่บ้าน 3 ตำบล ของอำเภอบางไทร 14 หมู่บ้าน 4 ตำบล ของอำเภอบางปะอิน และ 4 หมู่บ้าน 1 ตำบล ของอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา