1) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม

2) ออกแบบรายละเอียดโครงการ

3) ดำเนินการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

4) ดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ทราบ ตลอดการดำเนินโครงการ

5) ดำเนินการทางด้านจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน