การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 1)

1.เอกสารประกอบการประชุม

2.แผ่นพับ
3.บอร์ดนิทรรศการ

4.สไลด์ PowerPoint นำเสนอ

 

การประชุมเพื่อพิจารณารูปแบบของโครงการ (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1)

6.บอร์ดนิทรรศการ  (ส่วนที่ 1)
 

การประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบที่เหมาะสมของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2)

1.เอกสารประกอบการประชุม

2.แผ่นพับ

3.บอร์ดนิทรรศการ

4.สไลด์ PowerPoint นำเสนอ

 

การประชุมปรึกษาหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 2)

1.เอกสารประกอบการประชุม (ส่วนที่ 1)

2.เอกสารประกอบการประชุม (ส่วนที่ 2)

3.บอร์ดนิทรรศการ (ส่วนที่ 1)

4.บอร์ดนิทรรศการ (ส่วนที่ 2)

5.สไลด์ PowerPoint นำเสนอ (ส่วนที่ 1)

6.สไลด์ PowerPoint นำเสนอ (ส่วนที่ 2)

7.แผ่นพับ (ส่วนที่ 2)

 

การประชุมสรุปผลการศึกษาของโครงการ (สัมมนา ครั้งที่3)

1.เอกสารประกอบการประชุม

2.แผ่นพับ

3.บอร์ดนิทรรศการ

4.สไลด์ PowerPoint นำเสนอ