กรมทางหลวงได้จัดทำแผนแม่บทการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และได้รับอนุมัติแผนแม่บทดังกล่าวจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2540 ปัจจุบันได้ก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองแล้วเสร็จ 2 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 9 (ถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันออก ด้านใต้) และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 7 (สาย กรุงเทพ - ชลบุรี) และกำลังดำเนินการก่อสร้างอีก 3 สาย ได้แก่ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายพัทยา –มาบตาพุด ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – สระบุรี – นครราชสีมา และทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี

 

          โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง - บางปะอิน (รวมปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 (ด้านตะวันตก) โดยเริ่มต้นโครงการฯ จาก อำเภอบางบัวทอง ผ่านจังหวัดปทุมธานี ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา และปรับปรุงบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ซึ่งในปัจจุบัน สายทางดังกล่าวมีปริมาณจราจรเป็นจำนวนมาก อีกทั้งทางแยกต่างระดับบางปะอินยังเป็นจุดเชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน – นครราชสีมา และ สาย บางปะอิน – นครสวรรค์ ดังนั้น การศึกษาและออกแบบโครงการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง การขนส่งสินค้า ลดต้นทุนการขนส่ง รวมถึงเป็นเส้นทางที่มีความสะดวกและปลอดภัย โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

 

          ส่วนที่ 1 : เริ่มต้นบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 บริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 345 และสิ้นสุดบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ประมาณ กม.73+500 ระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท บุญปัญญา เทคโนโลยี จำกัด บริษัท ซีวิลดีไซน์แอนด์คอนซัลแต้นส์ จำกัด บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส์ จำกัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการ

 

          ส่วนที่ 2 : เริ่มต้นบริเวณทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ประมาณ กม.73+500 และสิ้นสุดบริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน ระยะทางประมาณ 11.5 กิโลเมตร กรมทางหลวงโดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จำกัด บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด และบริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้ดำเนินการศึกษาโครงการ

 

          ถึงแม้ในขั้นตอนการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก ได้ดำเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2557 แต่กรมทางหลวงยังเห็นความสำคัญในการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในขั้นตอนของการศึกษาโครงการสำรวจและออกแบบทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ด้านตะวันตก) ตอน บางบัวทอง – บางปะอิน (รวมงานปรับปรุงทางแยกต่างระดับบางปะอิน) จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย โดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่ที่การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ อันเป็นหลักการที่สำคัญประการหนึ่งของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งจะทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน